Uutiset

Maija-Liisa Pyykkönen - kerran Vesainen, aina Vesainen

20.11.2015

Maija-Liisa Pyykkönen on pitkän linjan vesaisaktiivi ja yhteis­kun­nal­linen vaikuttaja. Vesais­vuo­si­kym­me­niin on mahtunut paljon koettavaa ja nähtävää, iloa ja uusia ystäviä.

– Vesaiset ovat auttaneet minua näkemään, että moniin asioihin on saatava muutos, jotta voisimme edelleen asua yhdessä hyvässä Suomessa, sanoo Pyykkönen haas­tat­te­lus­saan Vesaisten 30- vuotis­juh­la­jul­kai­sussa "Lapsen asialla - Vesaistyön arkea ja juhlaa 1956-1986".

Aikoinaan lausutut sanat muutoksen tarpeel­li­suu­desta ovat vieneet Pyykköstä eteenpäin. Hän on toiminut opettajana, opet­ta­ja­kou­lu­tuksen johtajana, yli 30 vuotta Järvenpään valtuustossa sekä 16 vuotta kaupun­gin­hal­li­tuk­sessa.

Maisa on ollut myös Vesaisten Keskusliiton hallituksessa ja vara­pu­heen­joh­ta­jana sekä Uudenmaan piirin puheen­joh­ta­jana ja hallituksessa. Hän on ollut mukana perustamassa Vesaisten osastoja Vantaalle ja Järvenpäähän, vetämässä kerhoja ja leirejä sekä toiminut aktiivisesti Vesaisten kansain­vä­li­sessä toiminnassa.

Nyt, melkein 30 vuotta myöhemmin, Maisa Pyykkönen on uudelleen mukana Vesaisissa ja toimii vapaa­eh­toi­sena toimin­nan­joh­ta­jana Uudenmaan piirissä.

Alun perin mukaan vesais­toi­min­taan houkutteli ajatus siitä, että voisi olla tekemässä jotain sellaista perheiden hyväksi, joka kohdistuu kaikkiin lapsiin tasa­ver­tai­sesti. Edelleen sama tavoite on kirkkaana mielessä, etenkin, kun maailma on muuttunut niin paljon sitten 70 -luvun lopun.

– Harras­tus­toi­min­nasta on tullut entistä tavoit­teel­li­sempaa ja kilpai­lu­hen­ki­sempää. Vesaisissa meillä ei ole samaa suorit­ta­mis­pai­netta, vaan korostamme yhdessäolon tärkeyttä, yhteis­vas­tuuta sekä ajan antamista lapsille, Pyykkönen kertoo.

Ensi vuonna koittava Vesaisten 60-vuotis­juh­la­vuosi tuntuu Maisa Pyykkösestä erityisen hyvältä.

– On upeaa nähdä, että vapaaehtoinen toiminta perheiden ja lasten hyväksi jatkuu. Vesais­toi­minta on edelleen merki­tyk­sel­listä: kasvatamme ihmisiä sosi­aa­li­suu­teen, yhdessäoloon ja opetamme ottamaan toiset huomioon. Monien vesais­tut­tujen toimijoiden lapset ja lastenlapset ovat nyt mukana toimimassa.

Vesaisten Keskusliitto järjestää juhlavuoden kunniaksi kirjoi­tus­kil­pailun, jonka tarkoituksena on kerätä vesais­muis­toja ja tarinoita vuosien varrelta. Kilpailun sadosta koostetaan 60 -vuotis­juh­la­jul­kaisu.

– Toivon, että mahdol­li­simman monet vesaiset kertoisivat vaikka pienenkin muiston vuosien varrelta, ei tarvitse olla mitään kauno­kir­jal­lisia teoksia, kannustaa Pyykkönen.

Maisa Pyykkönen on mukana luomassa muistoja myös seuraaville sukupolville. Hän käy usein yhdessä lasten­las­tensa kanssa vesais­ta­pah­tu­missa.

Sukupolvien jatkumosta kertoo myös Pyykkösen 3-vuotiaan tyttärenpojan vilpitön kysymys viimei­sim­mässä vesais­ta­pah­tu­massa: "Mummu, minne menemme Vesaisten kanssa seuraavaksi?". Ehkä sieltä on jo kasvamassa seuraava vesaisaktiivi.