Uutiset

Vesaisten aluevaaliteesit 2022

12.1.2022

Lapsi kiipeilytelineellä.

 

Lapsi on tärkein 

  • Luodaan turvallisia ympäristöjä lapsille ja nuorille. Varmistetaan, että jokaisella lapsella on turvallisia aikuisia elämässään perheen lisäksi myös koulussa, harrastuksissa ja muissa yhteisöissä.
  • Turvataan tulevaisuus lapsille ja nuorille. Tarjotaan heille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

 

Perheiden hyvinvointia on tuettava

  • Lasten, nuorten ja perheiden kannalta on tärkeää, että palvelut muodostavat eheän ja toimivan kokonaisuuden. Perhekeskustoiminta laajennetaan kattamaan hyvinvointialueen jokaisen kunnan. Perhekeskusonlasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskuksesta perhe saa palveluja. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

 

Mielenterveyspalveluihin on panostettava

  • Korona-aika on entisestään lisännyt lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja avun tarvetta. Mielenterveyspalvelut ovat pirstaleisia ja niitä ei ole saatavilla riittävästi. Perus- ja erikoissairaanhoito on tuotava lähemmäksi toisiaan ja integraatiota terveys- ja sosiaalipalveluiden kesken pitää lisätä.

 

 Kolmannen sektorin rahoitus on turvattava

  • Sote-järjestämislain mukaisesti hyvinvointialueiden ja kuntien on tehtävä yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa. Laki edellyttää, että järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kolmannen sektorin rahoitus on myös varmistettava.
  • Tunnustetaan järjestöjen rooli hyvinvointia ja turvallisuutta tuovina yhteisöinä.
  • Järjestöjen tarjoamat palvelut lisäävät kunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Järjestötyön merkitys tulee huomioida resurssien jaon yhteydessä. Palveluiden toimiminen, jatkuvuus ja kehittyminen on mahdotonta turvata ilman kunnon resursseja.

 

Hyvinvointialueen henkilöstölle parempi työarki

  • Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalitoimen sektoreilla sekä pelastustoimessa on koko ajan kasvava kysyntä ammattitaitoisesta henkilökunnasta.Alan houkuttelevuudesta ja pitovoimasta on huolehdittava. Henkilökunnan äänen on syytä kuulua entistä vahvemmin, sillä he tietävät kuinka työt olisi parasta järjestää.

 

Panostetaan ennaltaehkäisyyn

  • Toimitaan etupainotteisesti ja panostetaan ennaltaehkäisevillä toimiin perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen osalta. Ennaltaehkäisy vähentää kalliin korjaavan työn määrää. Apua perheiden ongelmiin on saatava matalalla kynnyksellä nopeasti. Apua on tarjottava jo ennen kuin sitä pyydetään. Jokaisen lapsen on kyettävä kokemaan olonsa turvalliseksi kotonaan. Korona on osaltaan lisännyt perheiden eriarvoisuutta, tuen tarve on kasvanut monella osa-alueella.

 

 

Tahdomme muistuttaa ehdokkaita siitä, että hyvin hoidettu perhepolitiikka houkuttelee alueelle uusia asukkaita. Lasten hyvinvointiin panostaminen tuo säästöjä tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:
Aki Kontio, puheenjohtaja, p.040 0928614
Katja Koivukoski, pääsihteeri, p. 040 5338160

 

Kuva: Keski-Suomen Vesaiset